Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönergeler

 
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)
TÜRKÇE HAZIRLIK KURSLARI YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe (Türkiye Türkçesi) öğretimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER)  yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe (Türkiye Türkçesi) öğretmekle ilgili tüm karar, iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 10 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan 30797 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5. maddesi ve 6. maddesinin ‘b’ bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen;
a) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
b) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
c) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,
d) Merkez: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
f) Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
g) Komisyon: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Oluşturulan Merkezde Görevli Öğretim Elemanlarından Oluşan Komisyonu,
h) Sınav: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Yapılan Türkçe Seviye Tespit Sınavını,
i) Öğrenci: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (TÖMER) Türkçe Öğrenmek Amacıyla Kaydolan Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü Düzeyindeki Yabancı Uyruklu Öğrenciler İle Türkçe Dil Yeterliklerini Belgelendirmek İsteyen Her İş Ve Meslek Grubundan Yabancı Uyruklu Katılımcıları,
j) Ders Programı: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Ders Programını ifade eder.
Kısaltmalar
MADDE 5- Bu yönergede geçen;
a) TÖMER: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin,
b) TSTS: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yaptığı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Bilme Yeterliklerini Ölçen Türkçe Seviye Tespit Sınavının kısaltmasıdır.
 
İKİNCİ KISIM
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sürecinin İşleyişi
 
MADDE 6- TÖMER’in yaptığı Türkçe Seviye Tespit Sınavı’ndan  (TSTS) sonra öğrenciler düzeylerine göre “Temel”, “Orta” ve “İleri” düzeyde Türkçe eğitimi verilen sınıflara yerleştirilir.
MADDE 7- Trabzon Üniversitesi TÖMER’de öğrencilerin TSTS sonuçlarına göre belirlenen dil seviyelerine göre almaları gereken Türkçe kursları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

 DERS PROGRAMI
Kurlar Haftalık Ders Saati Hafta Sayısı Toplam Ders Saati
A1 20 6 120
A2 20 6 120
B1 20 6 120
B2 20 6 120
C1 20 6 120
  Toplam 30 hafta Toplam 600 saat

 
MADDE 8-  Öğrenciler TSTS sonucuna göre başladığı kurdan itibaren tüm kurları almak zorundadır.
MADDE 9- Trabzon Üniversitesi TÖMER Türkçe Hazırlık Kursunda her bir düzey için 1 ara sınav ve 1 kur atlama sınavı yapılır.
MADDE 10- Sertifika sınavı notu, her bir ara sınav notunun % 30 ve her bir kur atlama sınavı notunun % 70’inin toplamından oluşur.
MADDE 11- TÖMER’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin toplam ders saatinin %20’si kadar derse katılmama yani devamsızlık hakları bulunmaktadır. Devamsızlık hakkını aşan öğrenciler kurs sonunda yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına giremez. Ancak öğrenci tarafından belgelendirilerek TÖMER Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretlere bağlı devamsızlık durumunda bu hüküm uygulanmaz.
MADDE 12- Trabzon Üniversitesi TÖMER’in kurslarına devam eden öğrenciler, kurslara devam ettikleri sürece Trabzon Üniversitesi öğrencisi sayılırlar. Trabzon Üniversitesi’nde geçerli olan tüm mevzuat ve yönergelere uymak zorundadırlar.
MADDE 13-  TÖMER’in kurslarına devam eden öğrencilere resimli ve onaylı bir Trabzon Üniversitesi öğrenci kimliği verilir.
MADDE 14- Kursiyerlerden alınacak ücretler her yıl Türkçe kursları başlamadan önce TÖMER Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yöentim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 15- TÖMER’de ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücretler TÖMER Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 16- Trabzon Üniversitesi TÖMER Türkçe Hazırlık Kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere, TÖMER Müdürü ile Trabzon Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan bir sertifika verilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18- Bu yönerge, Trabzon Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- Bu yönerge, Trabzon Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 

Menüyü Kapat