Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönergeler

 
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)
TÜRKÇE SEVİYE TESPİT SINAVI (TSTS) YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (TÖMER) Türkçe öğrenmek amacıyla kaydolan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkçe dil yeterliklerini belgelendirmek isteyen her iş ve meslek grubundan yabancı uyruklu katılımcıların Türkçe düzeylerinin ölçülmesine ve buna bağlı olarak sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam 
MADDE 2- Bu yönerge Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÖMER) Türkçe Seviye Tespit Sınavı’nın yürütülmesiyle ilgili tüm karar, iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 10 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan 30797 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6. maddesinin ‘c’ bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen;
a) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
b) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
c) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,
d) Merkez: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
f) Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
g) Komisyon: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezin Tarafından Oluşturulan Merkezde Görevli Öğretim Elemanlarından Oluşan Komisyonu,
h) Sınav: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Yapılan Türkçe Seviye Tespit Sınavını,
i) Öğrenci: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (TÖMER) Türkçe öğrenmek amacıyla kaydolan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkçe dil yeterliklerini belgelendirmek isteyen her iş ve meslek grubundan yabancı uyruklu katılımcıları ifade eder.
Kısaltmalar
MADDE 5- Bu yönergede geçen;
a) TÖMER: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin,
b) TSTS: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yaptığı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Bilme Yeterliklerini Ölçen Türkçe Seviye Tespit Sınavının kısaltmasıdır.
 
 
İKİNCİ KISIM
Türkçe Seviye Tespit Sınavı İşlemleri
 
MADDE 6- Trabzon Üniversitesi TÖMER tarafından organize edilen Türkçe Seviye Tespit Sınavı (TSTS) her yıl Eylül ayında yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde yıl içinde TÖMER müdürlüğünün belirleyeceği farklı tarihlerde ayrıca Türkçe Seviye Tespit Sınavı (TSTS) yapılabilir.
MADDE 7-  Türkçe Seviye Tespit Sınavı  (TSTS), TÖMER müdürlüğü tarafından oluşturulan, merkezde görevli öğretim elamanlarının yer aldığı komisyonca hazırlanır ve uygulanır.
MADDE 8-  Türkçe Seviye Tespit Sınavı (TSTS), “Okuma-Anlama”, “Dinleme-Anlama”, “Konuşma”, “Yazma” ve “Dil Bilgisi” alanlarını kapsayacak şekilde uygulanır.
MADDE 9-  Türkçe Seviye Tespit Sınavına (TSTS) girenlerin Türkçe düzeyleri, “Temel Düzey (A1 / A2)”, “ Orta Düzey (B1 / B2)”, “İleri Düzey (C1 / C2)” biçiminde belirlenir. Türkçe Seviye Tespit Sınavından (TSTS)  alınan notlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Beceri alanları eşit değerdedir (her biri 25 puan). Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile;
50-59 arası puan alan adaylara A2,
60-65 arası puan alan adaylara B1,
66-70 arası puan alan adaylara B2,
71-100 arası puan alan adaylara C1, “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilir.
Toplam puanı 50’den az olan adaylara “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilmez.
MADDE 10-  - Trabzon Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerden Türkçe Seviye Tespit Sınavı (TSTS) için alınacak ücret, dışardan gelen öğrencilerden alınacak ücretten daha az olması şartıyla TÖMER yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dışarıdan gelen (Trabzon Üniversitesi öğrencisi olmayan) ve Türkçe dil düzeyini belgelemek isteyen adaylardan belirli bir sınav ücreti alınır. Bu ücretin miktarı her dönem başında TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 11- Türkçe Seviye Tespit Sınavı (TSTS) sonuçları Trabzon Üniversitesi’nin internet sitesinden duyurulur.
MADDE 12- Türkçe Seviye Tespit Sınavına (TSTS) giren kişilere, Türkçe düzeyini [Temel Düzey (A1 / A2), Orta Düzey (B1 / B2), İleri Düzey (C1 / C2)] belirten yazılı bir belge/form verilir.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 13- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- Bu yönerge, Trabzon Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- Bu yönerge, Trabzon Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
 
 
 
Menüyü Kapat